IZVJEŠĆE S TEMATSKE EDUKACIJE ODRŽANE 25.-26., VELJAČE 2019. U ZAGREBU, U SKLOPU PROJEKTA: ˝MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA˝

 

Prva tematska edukacija u sklopu projekta ˝MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA˝ održana je 25. i 26. veljače u Zagrebu, (hotel Panorama). Edukaciju su   facilitirale dr,sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec dipl jur.  koja je  i pozdravila sudionice/ke i predstavila program rada edukacije i   partnerskog sastanka koji će biti  održan 27. veljače 2019.

Edukacija je započela provjerom postojećih znanja vezanih uz podršku žrtvama i svjedocima, pravima i  zakonodavnim okvirom -Test znanja 1.-,  koji će poslužiti za  usporedbu razine znanja prije edukacije i znanja usvojenih na kraju edukacije.

Voditeljica projekta Mirsada Popović Damjanović, nove volonterke Ivana Bouček iz Požege, Elvira Mlinarić iz Daruvara  i „stare“  volonterke Marina Vulinović i Mira Bilopavlović su sudjelovale na edukaciji.

Prvog  dana edukacije, prvo predavanje odnosilo se na Pojedinačnu procjenu  potreba žrtava kaznenih djela sukladno nacionalnim i europskim regulativama koje je održala Suzana Kikić s Policijske akademije. Sudionici su kroz predavanje upoznati s potrebama žrtve za posebnim mjerama zaštite te koja su to tijela, koja provode pojedinačnu procjenu: kada, zašto i kako se provodi pojedinačna  procjena i koje su postojeće, potencijalne opasnosti i rizici za žrtvu. Koje su mjere zaštite i što je potrebno navesti na Obrascu o provedenom postupku pojedinačne procjene potreba žrtve za zaštitom. Istaknuta je važnost međuresornih edukacija, sastanaka i supervizija u cilju bolje zaštite žrtve. Odrađena je vježba Uloga OCD –a u pojedinačnoj procjeni.

Predavanje: Novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji kroz primjere u praksi, Istambulska  konvencija – što nam donosi, izazovi u implementaciji i predstojeći koraci proradila je Branka Žigante Živković sutkinja Visokog Prekršajnog suda u Zagrebu. Sa sudionicima je prošla primjere iz prakse, i protumačila kad i na koji način se snimanje može koristiti kao  dokaz u kaznenom postupku.

Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl jur. iznijela je statističke podatke žrtava silovanja, pljačke i  napada ako se uzme uzorak od 1000 žrtava, koliko je slučajeva prijavljeno policiji, koliko je počinitelja uhićeno, koliko je slučajeva proslijeđeno tužiteljima, u koliko će slučajeva doći do osude odnosno koliko će počinitelja biti zatvoreno.

Drugi dan edukacije, sudionice/ke o Predrasudama u radu sa žrtvama i kako ih prepoznati upoznala je dr.sc. Maja Mamula, Ženska soba, Zagreb. Objasnila  je važnost osobina ličnosti svih nas, što utječe na percepciju žrtve, šta je koncept idealne žrtve, naše stavove, stereotipe i predrasude koje stvaramo jer ne znamo i nemamo dovoljno informacija, a isto tako šta možemo učiniti.

Ana Ergović Kuzmanović voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud u Zagrebu prezentacijom je obradila interakciju i način komuniciranja u okviru državnih službi, što je važno kad sudac odbije ulazak osobe u pratnji u sudnicu. Sudionice/ci su imali priliku predstaviti kako  oni rješavaju takve probleme i odraditi vježbe vezane za konkretne slučajeve.

Senka Sekulić Rebić  dipl. psih i prof. psih.  u svom predavanju ˝Komunikacijske vještine kao preduvjet pružanja pomoći i podrške˝ istakla je važnost rezimiranja i sažimanja informacija koje je žrtva dala,  neverbalne i paraverbalne aspekte te   kakvu poruku  odašiljemo. Razgovarala je o preprekama  na koje OCD-i nailaze  kroz rad i  o  ponašanjima koja  otežavaju komunikaciju, potrebi  zaokruživanje procesa komunikacije, te kao uvod u sljedeću prezentaciju dotakla se specifičnih nelagodnih i zahtjevnih situacija.

Jasna Belamarić, psihologinja,  nadovezala se na komunikaciju sa zahtjevnim korisnicima i kako postupati kod različitih oblika ponašanja. U okviru vježbe prikazana su postupanja kad je korisnik/ca depresivan/na, ljutit/a agresivna, iracionalna, manipulativna i kakva u tim slučajevima treba biti konfrontacija.

Završetak drugog dana edukacije sudionici su riješili test znanja 2. i napravili završnu evaluaciju.

Tematska edukacija je bila vrlo korisna, pogotovo zato što su njom obrađena područja koja su sami OCD-i birali u skladu s problemima s kojima se susreću. Otvorena diskusija poslije svakog izlaganja pridonijela je razmjeni iskustava među OCD-ima i mogućnosti odgovora na otvorena pitanja.

U Pakracu 28.veljače 2019.g.

Bilješku sastavila:

Voditeljica projekta:Mirsada Popović Damjanović