Partneri

 

Udruga žena Vukovar je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva osnovana sa svrhom zaštite, promicanja i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizacije društva,promicanja, unaprjeđenja i jačanja građanskog aktivizma u kreiranju i provedbi javnih politika aktivnog građanstva za razvoj i djelovanje u lokalnim zajednicama kroz povećanu uključenost marginaliziranih skupina građana u društveni razvoj i odlučivanje.

Udruga žena Vukovar je nisiteljica projekta NOVA ZNANJA – NOVE PRILIKE, Projekt financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijai 2014-2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu 100%.

  Projekt za cilj ima osigurati bolju socijalnu uključenost i zapoštljivost dugotrajno nezaposlenih osoba provedbom ciljanih edukacija a istovremeno jačati kapacitet stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima. OCD DELFIN je partnerska organizacija i provoditeljica projekta  na području Požeško-slavonske županije s ciljem da doprinese povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina. Projekt  traje 18 mjeseci od 18.10.2019 godine do 18.10.2021 godine

 

B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran.

B.a.B.e – Budi aktivna. Budi emancipiran. su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. Već sad su B.a.B.e. organizacija prepoznata u javnosti po beskompromisnoj borbi za poštivanje ljudskih prava na jednakim osnovama za sve građanke/e i zalaganju za rodnu ravnopravnost.

DELFIN je do sada s udrugom B.a.B.e. surađivao na 2 projekta vezana uz program LJUDSKA PRAVA, te jedan vezan uz program RODNA RAVNOPRAVNOST. U okviru ovih projekata, DELFIN je kao partnerska organizacija sudjelovao u pripremi prijedloga projekata, provodio potrebna istraživanja i pripremne radnje za provođenje aktivnosti projekta u svom geografskom području, sudjelovao u organizaciji i provođenju treninga, organizirao fokus grupe, sastanke i predavanja/okrugle stolove, te suradnju s lokalnim i regionalnim samoupravama, institucijama, organizacijama. Isto tako je organizirao predstavljanje rezultata projekta putem medija i sudjelovao u pripremi završnih izvješća.

www.babe.hr/

 

CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE

Centar za mirovne studije –CMS je udruga građana i građanki koja se zalaže za društvenu promjenu na načelima nenasilja , izgradnje mira tj. mirotvorstva, poštivanja ljudskih prava, povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam.Centar promiče kulturu nenasilja i društvenu promjenu povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam.Svrha osnivanja i djelovanja Centra je promicanje i podupiranje vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, snošljivosti te prihvaćanja razlika i različitosti. Centar razvija participativne procese učenja koji uključuju promišljanje, artikulaciju i razmjenu praktičnih iskustava osoba čiji je poziv transformacija sukoba i izgradnja društveno pravednih odnosa.

Zanimljivo je istaknuti kako se počeci Centra za mirovne studije mogu naći 1993. godine u Pakracu kada je djelovao kao Centar za mirovne studije, Pakrac. No, zbog želje da CMS radi programe širom Hrvatske i regije, a što je mnogo lakše provoditi iz Zagreba, nakon službene registracije udruge 1997. dolazi do preseljenja u Zagreb.

Članovi i članice DELFIN su od početka više/manje uključeni u rad i programe CMS-a tako da možemo možda reći kako od svih organizacija s kojima surađujemo postoji posebna veza između DELFIN-a i CMS-a. Osim u području zajedničkog planiranja projekata i provedbe aktivnosti, CMS pomaže i podržava DELFIN i u mnogim drugim organizacijskim i strukturnim potrebama.

Među programima na kojima zajedno surađujemo treba istaknuti projekt «Socijalne veze i civilno društvo» – rad na socijalnoj uključenosti u Zapadnoj Slavoniji. Ovaj projekt se odvija već 4 godine, a plod je zajedničkog promišljanja sudionika prethodnog projekta «Afirmacija etničkog identiteta kroz afirmaciju manjina». CMS je bio pokretač cijelog procesa, a NVO DELFIN baza za mapiranje terena i povezivanje s dionicima. Volonteri i članovi DELFINa i CMSa u obliku mobilnih timova obilaze dvaput mjesečno sela na području Zapadne Slavonije kako bi se upoznali s eventualnim problemima na terenu te, ukoliko je moguće, kako bi probleme zajednički otklonili/riješili. Ponekad su ljudi na početku razgovora suzdržani i primjetno uplašeni, puno puta razočarani različitim posjetima i obećanjima, treba im vremena da se otvore. No gotovo uvijek bi nakon uvodnog objašnjenja otvoreno razgovarali, uvijek nastojeći zadržati volontere što duže. Ljudi koje obilazimo su ljudi željni socijalnog kontakta: stari, nemoćni, bolesni, prometno i društveno izolirani. Čak i ukoliko naši volonteri ne mogu učiniti ništa «konkretno» za te ljude, i sam razgovor im je uvelike koristan i više nego dobro prihvaćen. Ovo je jedan od razloga zašto se projekt nastavlja već četvrtu godinu te zašto ga radimo i kad imamo financijskih sredstava za provedbu i kad ga radimo isključivo volonterski i bez ikakvih naknada.

www.cms.hr

 

ŽENSKA SOBA

Centar za seksualna prava je nevladina, neprofitna, feministička organizacija koja radi na osvještavanju žena, institucija i javnosti o seksualnosti žena i seksualnim pravima. Osnovale su je u studenom 2002. godine dugogodišnje aktivistice iz područja ženskih prava, prava LGBTIQ osoba, seksualnog nasilja i ženske seksualnosti.

 

U svom radu ŽENSKA SOBA stvara partnerstva i suradnje s drugim organizacijama civilnog društva u RH i van njenih granica, s institucijama , odnosno javnošću nastojeći senzibilizirati javnost na neprihvatljivosti nasilničkih ponašanja prema ženama, s posebnim naglaskom na silovanja.

DELFIN i ŽENSKA SOBA surađuju dugi niz godina na različitim projektima, organiziranju javnih događanja i istraživanjima ( u manjoj mjeri).

http://www.zenskasoba.hr/

 

 

CESI

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena – 8.ožujka 1997.g. – kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.CESI su osnovale aktivistice i članice ženskih i mirovnih inicijativa koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama koje su preživjele traume rata. Uži tim ima 10 članica, a velik broj suradnica i volonter-ki/a svojim radom doprinosi razvoju i ostvarenju ciljeva udruge.

Do sada su u sklopu edukacija održale velik broj predavanja, seminara i konferencija za predstavnike/ice različitih institucija, nevladinih organizacija, osoba iz političkog i privatnog sektora, kao i veliki broj tribina i okruglih stolova za javnost. Ujedno su uz aktivnosti radile i na razvoju same organizacije, njene strukture, edukaciji i usavršavanju zaposlenih i članica, opremanju knjižnice. Suradnja udruga DELFIN i CESI se ostvaruje putem planiranja i rada na zajedničkim projektima kao i angažiranjem stručnjaka/stručnjakinja za određene teme prilikom održavanja treninga i edukacija, te distribuciji edukativnih materijala.

Home

 

DOCUMENTA – CENTAR ZA SUOĆAVANJE S PROŠLOŠĆU

U nastojanju da potaknu proces suočavanja s prošlošću i ustanovljenje činjenične istine o ratu te pridonesu pomicanju javne diskusije s razine prijepora o činjenicama (broj poginulih i slično) prema dijalogu o interpretacijama, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava te Hrvatski helsinški odbor odlučili su osnovati Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću.

Od 2006. godine Documenta radi na izgradnji i jačanju regionalne koalicije organizacija civilnog društva iz post-jugoslavenskih zemalja koja zagovara osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica nakon ratnih sukoba u regiji (REKOM).

U ostvarivanju svojih ciljeva Documenta surađuje s osnivačkim organizacijama, udrugama obitelji nestalih, drugim civilnim inicijativama, vladinim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama, institucijama državne i lokalne vlasti, znanstvenim institucijama, vjerskim zajednicama, medijima, te ostalim zainteresiranima.

DELFIN je uključen u većinu DOCUMENTINIH aktivnosti kao jedna od  partnerskih organizacija radeći s različitim dionicima: institucije, ustanove, ocd-a i pojedinke/ci  posebice kroz REKOM i istraživanja vezana za prava svih žrtava rata.

http://www.documenta.hr

 

S.O.S-savjetovanje, osnaživanje, suradnja

 

Udruga S.O.S.-savjetovanje, osnaživanje, suradnja od 15. svibnja 2013. godine djeluje pod tim nazivom, a do tada je djelovala pod nazivom Udruga „S.O.S. telefon- poziv u pomoć“ je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem utječe na izgradnju demokratskog društva, kulture nenasilja, ravnopravnosti, transparentnosti na područjima zaštite ljudskih prava, društvenog razvoja i osnaživanja te razvoja zajednice.

Kroz savjetodavni rad, edukacije, poticanje razvoja civilnog društva i javne akcije: okrugli stolovi, tribine, kampanje, S.O.S provodi svoje aktivnosti, koje su usmjerene na promociju i zaštitu ljudskih prava, zaštitu građanskih prava, prevenciju svih oblika nasilja, ovisnosti kod mladih, pružanje direktne pomoći i savjetovanja putem sos telefona i kroz savjetovališta, ekonomsko osnaživanje žena i mladih, socijalno uključivanje i rad s marginaliziranim skupinama, te osnaživanje nevladinog sektora, lokalnih građanskih inicijativa i lokalne samouprave – međusektorska suradnja.

 

S.O.S. i DELFIN imaju dugogodišnju vrlo plodnu suradnju kroz provedbu zajedničkih projekta/programa i /ili kroz partnerstva sa drugim OCD-a u RH i inostranstvu. Posebno treba istaći zajednički rad u Ženskoj mreži Hrvatske – rad na zagovaranju promociji i zaštitu ženskih ljudskih prava, prevenciji rodno uvjetovanog nasilja, prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima, zagovaranje za ravnopravnost i rodnu jednakost, ekonomsko osnaživanje i političku participaciju žena.

 

Kroz zajedničku provedbu projekta ZAJEDNO DO PROMJENA nositeljice S.O.S. Virovitica i partnerske organizacije HERA Križevci u narednih 14 mjeseci ( siječanj 2015. –veljača 2016.) radit ćemo na unaprjeđenju sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga, jačanje partnerstava i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

www.sosvt.hr

 

Centar za žene žrtve rata (CŽŽR) je feministička, antimilitaristička, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 1992.g. s ciljem podrške ženama, žrtvama ratnog i drugih oblika patrijarhalnog nasilja. Centar smo izgradile na iskustvima ženskog i mirovnog pokreta u kojem su osnivačice Centra bile aktivne: Sekcija ‘Žena i društvo’, Ženska grupa Trešnjevka, SOS telefon – Ženska pomoć sada, Autonomna ženska kuća Zagreb i Antiratna kampanja Hrvatske. Važna iskustva u izgradnji civilnog društva osamdesetih godina prenijele smo u ratni kontekst našeg djelovanja organizirajući brojne aktivnosti: psiho-socijalnu i direktnu pomoć ženama (savjetovanje, grupe samopomoći, smještaj, terapija, pravna pomoć, humanitarna pomoć itd.), senzibilizacija javnosti za problem nasilja nad ženama, promoviranje ženskih ljudskih prava, dijeleći znanje i iskustva, gradeći mreže s drugim ženskim organizacijama, lobirajući državne institucije za poboljšanje tretmana i zakonskog položaja žena.