NOVA ZNANJA – NOVA PORUKE

U okviru projekta Nova znanja – nove prilike,

Održali smo prvu od četiri planirane  radionice,

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. iz sredstava Eurposkog socijanog fonda u 100% iznosu..

IZVJEŠĆE S TEMATSKE EDUKACIJE ODRŽANE 25.-26., VELJAČE 2019. U ZAGREBU, U SKLOPU PROJEKTA: ˝MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA˝

 

Prva tematska edukacija u sklopu projekta ˝MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA˝ održana je 25. i 26. veljače u Zagrebu, (hotel Panorama). Edukaciju su   facilitirale dr,sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec dipl jur.  koja je  i pozdravila sudionice/ke i predstavila program rada edukacije i   partnerskog sastanka koji će biti  održan 27. veljače 2019. Continue reading

Prva tematska edukacija i partnerski sastanak

 

 

OCD ˝DEFIN˝ će 25.,26.veljače 2019, u Zagrebu sudjelovati na prvoj tematskoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. Predavanjem će biti obuhvaćena: Pojedinačna procjena potreba žrtava kaznenih djela sukladno nacionalnim i europskim direktivama, novi Zakon o zaštiti nasilja u obitelji kroz primjere u praksi, Istanbulska konvencija- što nam donosi, Izazovi u implementaciji i predstojeći koraci, Zaštita žrtava neprijavljenih kaznenih djela, predrasude u radu sa žrtvama i kako ih prepoznati, Komunikacijske vještine kao preduvjet pružanja pomoći i podrške, Interakcija i način komuniciranja u okviru državnih službi. Prvi  partnerski sastanak,  Evaluacija prve godine i Plan provedbe aktivnosti za drugu godinu    u sklopu projekta ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝ ,  održat će se 27.veljače 2019. također u Zagrebu.

Sudjelovanje DELFINA na treningu u Tuheljskim toplicama

znanjem memo

Trening za udruge

Predstavnici udruga na treningu za javno komuniciranje s medijima

Pakrac, 15.09.2015. – U okviru projekta ”Znanjem do promjena”* u Termama Tuhelj je od 10.-12.09.2015. godine održan trening na temu ”Javno komuniciranje”. Trodnevni trening namijenjen organizacijama civilnog društva koje pružaju socijalne usluge te pomoć i podršku osobama u nepovoljnom položaju iz triju županija – Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Koprivničko-križevačke, organizirala je udruga S.O.S. Virovitica s ciljem educiranja sudionika/ca o načinima i važnosti komunikacije s medijima i javnošću.

Tridesetak predstavnika organizacija civilnog društva (OCD-a) je putem treninga usvojilo znanja i vještine o učinkovitom komuniciranju s medijima, upravljanju u kriznim situacijama te dobilo saznanja o tehnikama i zamkama medijskih nastupa. Kako bi što kvalitetnije prezentirali rad svojih organizacija, sudionici su u praktičnom dijelu treninga imali mogućnosti vježbom i simulacijom stvarnih događaja i situacija poboljšati i unaprijediti vlastite sposobnosti komunikacije i prezentacije.

Na treningu su uz pojedinosti o alatima javnog komuniciranja, sudionici međusobno podijelili iskustva dosadašnjeg rada i aktivnosti svojih organizacija te su uspostavljeni novi kontakti koji će doprinijeti umrežavanju kako bi se nastavilo kvalitetnije i učinkovitije djelovanje u pogledu pružanja socijalnih usluga.

Sudionici su sadržaj i tijek treninga ocijenili vrlo korisnim i pozitivnim, a svoja saznanja o korištenju alata i mehanizama javnog komuniciranja s javnošću nastojat će prenijeti i ostalim članovima svojih organizacija. Sudionica Jadranka Antunović iz Češke besede prenosi svoje dojmove ”Jako sam zadovoljna cijelim seminarom. Količina znanja, smještaj, dvorana, vremenska prognoza, sve je bilo super, pozitivno i radilo je za nas. Predavači su bili fenomenalni i znanje koje su nam prenijeli biti će višestruko iskorišteno. Hvala na divnoj organizaciji!“

3 7

 *Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

 

sos-virovitica-transparentno-web

Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada

CESI DELFIN HERA logo

 

Održana druga aktivnost projekta:

Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada

Od 16-19 ožujka u Termama Jezerčica održan je drugi dio treninga koji je vodio Dragan Knežević, Alter Ars d.o.o. U svrhu jačanja kapaciteta partnerskih organizacija sveukupno 20 sudionica/ka prošlo je kroz trening na kojemu smo aktivno obradili:

Neverbalnu komunikaciju, Osvijestiti i poznavati

 • svoj neverbalni svijet
 • neverbalni svijet drugih
 • interakciju nas i drugih
 • snagu utjecaja neverbalnog

 

Asertivnost

 • Promatramo govor tijela & Slušamo
 • Prenosimo što vidimo i čujemo
 • Analiziramo implikacije i scenarije

 

Timski rad

Integriranje vještina, znanja, potencijala i iskustva svih članova tima za:

 • Rješavanje istog problema
 • Postizanje zajedničkog cilja
 • Rješavanje istog problema na zabavan način
 • Postizanje zajedničkog cilja na zabavan način
 • Motiviranost radom, zajedničkim rezultatima, druženjem

 

Umijeće pregovaranja

 • Kako pregovaramo?
 • Proces pregovora
 • (Ne)planski pregovori
 • Zone pregovora
 • Individualno i u timu
 • Komunikacija pregovora
 • Prirodni alati

 

Vodstvo, vođa

 • Osoba koja utječe na ponašanje drugih i njihovo djelovanje u ostvarenju ciljeva
 • Utjecaj isključuje uporabu sile ili prijetnje
 • Potiče u sljedbenicima ono najbolje

 

 

Na treningu/radionicama aktivno su sudjelovali/le svi prisutni tako da zanimljivih tema kao i korisnih povratnih informacija nije nedostajalo. Zaključak je bio da smo svi naučili nešto novo te da se svi dobiveni alati mogu vrlo korisno primjeniti u radu naših organizacija.

IMG_7194 IMG_7187 IMG_7224

Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada CESI - Moz_2015-03-12_10-27-52

ODRŽAN TRENING U SKLOPU PROJEKTA: “ZAŠTO SAMO PROMATRAMO? PREVENCIJA ELEKTRONIČKOG NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Od 15 do 17 Lipnja 2014. godine u prostorima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku održaje je trening u sklopu projekta. Na treningu je sudjelovalo 13 učenika/ca iz Srednje škole Pakrac, Ekonomske i turističke škole Daruvar, Gimanzije i Obrtničke škole u Požegi. Na treningu smo upozali učenike/ce s opasnostima elektroničkog i rodno uvjetovanog nasilja. Učenice-ci su radili na tekstualnom i vizualnom dizajnu brošure koja će biti objavljena u elektroničkom i tiskanom izdanju.

P1020331 P1020335 P1020349 P1020348

Najava događaja – trening u Lipiku

U sklopu EU/IPA projekta SIGURNO MJESTO od 25. do 26. listopada 2013. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik održati će se trening ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U SUZBIJANJU NASILJA NAAD ŽENAMA – USPOSTAVLJANJE MEĐUSEKTORSKE SURADNJE za predstavnice/ke udruga, OCDa, ustanova i institucija s područja PSŽ i BBŽ. Nositeljica projekta je ŽENSKA SOBA Zagreb, a partnerske organizacije su: Centar za žene ADELA Sisak, SOS Virovitica i DELFIN Pakrac. Na treningu ćemo se baviti unapređenjem  znanja i suradnji u cilju kvalitetnijeg pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja te upoznavanja sa izmjenamai dopunama Kaznenog zakona RH.