ZAPISNIK SA SASTANKA ODRŽANOG 20. 08. 2020. GODINE POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO SLAVONSKA

Prisutni:

MIRO MILIČEVIĆ, policijski službenik za nadzor  i planiranje – za prevenciju

SUZANA   MIKEL, policijska  službenica za nadzor i potporu za prevenciju – tehničar

ROBERT KLOBUČAREVIĆ, volonter u OCD DELFIN

MIRA BILOPAVLOVIĆ, koordinatorica OCD DELFIN

Sastanak je održan na inicijativu  PU požeško slavonske i trajao je od 10:00 – 12:15 sati i bio je vrlo operativan i  produktivan.

Na sastanku smo razgovarali  o:

  • unapređenju dosadašnje suradnje vezano za standardizaciju postupanja/informiranja policijskih službenika prema žrtvama – obavijest o pravima žrtve
  • edukacijama koje bi radili zajedno: u sustavu obrazovanja, za djelatnike PU/PP, za članove novoosnovanih timova – gradska razina kojima rukovode načelnici PP, o mogućnosti uključenja i drugih dionika kao što su Županijski tim za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, centri za soc. skrb, Obiteljski centar, sudci, novinari  i udruge s područja naše županije
  • sudjelovanju na javnim događajima: okrugli stolovi, tribine, javne akcije
  • uključivanju OCD DELFIN u novoosnovane timove kao članove
  • pojedinačnoj procjeni žrtve

Dobili smo primjer treće stranice obavijesti o pravima žrtve  iz kojeg se vidi što radimo, sa kome i dostupni brojevi telefona i mobitela.

Usuglasili smo se da je dosadašnja suradnja dobra ali da ima i mjesta za još bolju. Važno je da policijski službenik na terenu – izvid i službenik u PP, žrtvi nekoliko puta ponovi da može dobiti pomoć i podršku od strane OCD DELFIN ili Nacionalnog pozivnog centra ako žrtva to želi ili bilo koje druge organizacije koja se bavi žrtvama i svjedocima.

Dali smo na uvid  obrazac procjene žrtve po kojemu mi radimo.

 

Zajedničke edukacije su važne ne samo zbog podizanja razine znanja  i vještina nego i zbog usuglašenog postupanja prema žrtvama i svjedocima. Zajednički rad policijskih službenika i OCD omogućava  veće korištenje resursa OCD-a: prijenos znanja, direktan rad s korisnicima: primjeri dobrih i loših praksi, nismo vremenski ograničeni.

Edukacije bi bile jednodnevne od 10 – 16 sati, a za predavače/uvodničarke odgovorni  bi bili podjednako  OCD DEFIN i PU požeško slavonska. Po završetku edukacije sigurali bi i pismene potvrdnice o sudjelovanju kako bi ih sudionici/ce mogle koristiti kao referencu.

dr.sc. LANA PETO KUJUNDŽIĆ , dr.sc. MAJA MAMULA, MIREN ŠPEK dipl jur. MARINA ŠVAGELJ JAŽIĆ dipl kriminalistkinja, NATAŠA KOVAČEVIĆ dipl jur su samo neke od predavača/uvodničarki. Pozvani bi bili i predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave,  Ravnateljstva policije i Policijske akademije

Predložili smo neke teme:

  • Sustav podrške žrtvama i svjedocima – iskustva MREŽE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
  • Informiranje i podizanje svijesti o postojećim mehanizmima podrške žrtvama i svjedocima
  • Žrtve zločina iz mržnje ( u zakonu od 2006. godine, pitanje primjene i procesuiranja)
  • Djeca u sudskim postupcima
  • Seksualno nasilje – odgovornost svih u sustavu? Što trebamo napraviti da bi smanjili dodatnu traumatizaciju i viktimizaciju?

koje bi doprinijele povećanju  znanja i vještina svih onih koji direktno ili indirektno rade sa žrtvama i svjedocima, a rezultirale bi kvalitetnijom pomoći  podrškom.

O svemu ovome  g-din Miličević i  gđa Mikel će obavijestiti načelnika PU požeško slavonske g-dina Željka Grgića i nakon toga  moramo sačekati odgovor Ravnateljstva policije o suglasnosti za provedbu edukacija s policijskim službenicima

Vjerujemo da ćemo dobiti pozitivan odgovor, a  na prijedlog g-dina Miličevića u provedbu aktivnosti bi uključili i  Veleučilište u Požegi ne samo za korištenje prostora nego vidjeti kako i što  možemo zajedno raditi: informirati studente o mehanizmima  podrške i pomoći žrtvama i svjedocima.

Gđa Mikel je predložila da se OCD DELFIN uključi u predavanja stručnog osposobljavanja koje se 6 puta godišnje organizira za  policijske službenike i interventnu policiju. Otvorene smo za suradnju.

Posebno smo razgovarali o  važnosti pojedinačne procjene žrtve i obaveze svih u sustavu da to moraju napraviti,kao i  osigurati pravo na pristup službama za podršku žrtvama i svjedocima prije za vrijeme i nakon sudskog postupka, informirati ih o pravima, dati emocionalnu  i psihološku podršku, biti pratnja i osoba od povjerenja.

Složili smo se da organizacije koje čine MREŽU PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA KAZNENIH DJELA imaju kapacitete  i iskustva za to.

Što se tiče javnih događaja dogovorili smo se da ćemo  u slijedećoj godini organizirati sastanak u PP Pleternica, sastanak s gradonačelnicom Pleternice i gradonačelnikom Kutjeva, odnosno dekanom ili prodekanom za nastavu Veleučilišta u Požegi.

U organizaciji ovih događaja mi iz OCD DELFIN trebamo pomoć i podršku PU požeško slavonske.

Zapisnik sastavila

Koordinatorica OCD DELFIN

Mira Bilopavlović

U Pakracu 24.kolovoza 2020 godine