“Važnost međuresorne suradnje”

OCD DELFIN organizira javni događaj-edukaciju pod nazivom “VAŽNOST MEĐURESORNE SURADNJE”. Javni događaj-edukacija održat će se 16.09.2022. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici Požega.

Javni događaj-edukacija je aktivnost projekata: “MEĐURESORNA SURADNJA JE RJEŠENJE”, koji je financijski podržao Grad Pakrac i “KROZ MEĐURESORNU SURADNJU DO KVALITETNIJE POMOĆI”, KOJI JE FINANCIJSKI PODRŽALA pOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA.

Ovom prilikom želimo istaknuti rad Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji PSŽ i gradskih timova čiji su osnivači policijske postaje u Pakracu, Pleternici i Požegi, te podijeliti iskustva dionika koji se u svakodnevnom radu susreću sa žrtvama različitih oblika nasilja.

“Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu javnih politika i zagovaranja”

Od 04. do 06. listopada 2021.godine sudjelovali smo na trodnevnoj edukaciji pod nazivom “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja”. Edukacija je sastavni dio projekta “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvar ( The Women´s Shelter). Na edukaciji su sudjelovalepredstavnice/i partnerskih organizacija Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Projekt je podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.